Regulamin usług manicure „Och Pazurk!”

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Klientów, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych przed przystąpieniem do korzystania z nich.Skorzystanie z oferty usług „Och Pazurk!” oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

Właścicielem „Och Pazurk!” jest Antoni Cepel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fyd-Studio Antoni Cepel, NIP: 7822841048, REGON: 381632710.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie usługi świadczone przez „Och Pazurk!” są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego regulaminu.
 2. Wszelkie usługi świadczone są z zachowaniem najwyższej staranności, standardów higienicznych i bezpieczeństwa.
 3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed wykonaniem usługi. Skorzystanie z oferty usług „Och Pazurk!” jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności „Och Pazurk!” za konsekwencje wykonywanych usług oraz wszelkie inne następstwa powstałe w wyniku niezastosowania się do regulaminu.
 5. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 6. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

§ 2. Definicje

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 4. Salon – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz
  Klienta, określoną w 8 niniejszego Regulaminu wizyt.
 6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca – oznacza:

Antoni Cepel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FYD-STUDIO Antoni Cepel, pod adresem Modlińska 20, 61-049 Poznań, NIP: 7822841048, REGON: 381632710, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Dane kontaktowe: adres e-mail:kontakt@fyd-studio.pl, numer telefonu: _____________________________.

§ 3. Klienci

 1. Klientem Salonu może być pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z usług przez osobę niepełnoletnią za wyraźną zgodą jej rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Wykonujący usługi jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia usługi, w przypadku braku zgody, odmowy jej wyrażenia lub uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności udzielonej zgody.
 3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

§ 4. Świadczone usługi

 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług.
 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
 3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
 4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż ______ razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.

§ 5. Płatności

 1. „Och Pazurk!” świadczą usługi związane z zabiegami kosmetycznymi paznokci u dłoni i stóp. Szczegółowy wykaz świadczonych usług wraz z cennikiem dostępny jest na stronie internetowej www.ochpazurki.pl oraz w miejscu świadczenia usług. Ceny mogą ulegać zmianie. Ceną obowiązującą Klienta jest cena wskazana na cenniku w dniu rezerwacji wizyty.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty za usługę. Dopuszczalną formą płatności jest zapłata gotówką bądź przelewem bankowym na rachunek bankowy świadczącego usługi. W przypadku płatności przelewem Klient zobowiązuje się do dokonania płatności na minimum 24h godziny przed planowaną usługą i przedstawienia świadczącemu potwierdzenia płatności. Brak potwierdzenia będzie traktowany jako brak zapłaty i konieczność zapłaty gotówką. Nie ma możliwości płatności kartą.
 3. Usługi świadczone są w salonie przy Jasna Rola , a także mobilnie, w miejscu wskazanym przez Klienta, po wcześniejszej akceptacji przez pracownika salonu.
 4. W przypadku pobrania Zadatku, cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.

 § 6. Umawianie na wizyty

 1. Usługi wykonywane są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. Rezerwacji terminu wizyty można dokonywać telefonicznie lub SMS pod numerem: +48 574 487 429.
 2. Przy umawianiu wizyty Klient powinien wskazać usługi, z których będzie chciał skorzystać w trakcie danej wizyty. Wykonujący zabieg ma prawo odmówić wykonania usługi, o której nie został uprzedzony w trakcie umawiania wizyty.
 3. Celem rezerwacji wizyty, Usługodawca może żądać wpłaty przez Klienta Zadatku w wysokości do 20% ceny Zabiegu.
 4. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Zabiegu na mniej niż 48h przed jego rozpoczęciem, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku.
 5. Salon dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Salonu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.
 6. W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta.

§ 7. Odwoływanie wizyt

 1. W razie rezygnacji z wizyty należy o tympoinformować telefonicznie nie później niż 48 h przed planowaną wizytą.
 2. Trzykrotne niepoinformowanie o odwołaniu planowanej wizyty może skutkować wykreśleniem z listy Klientów i odmówieniem świadczenia kolejnych usług.

§ 8. Spóźnienia

 1. Wszystkie usługi bez względu na miejsce ich wykonywania zaczynają się punktualnie. Świadczący zobowiązuje się do punktualnego przybywania na miejsce mobilnego świadczenia usług, a Klient – do punktualnego przybycia do salonu. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Salonie Klient powinien stawić się w Salonie na ok. 5 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
 2. Klient proszony jest o niezwłoczne telefoniczne poinformowanie o spóźnieniu przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.
 3. Przy każdym spóźnieniu przy wizycie, na której ma być dokonanych kilka usług, świadczący usługi ma prawo odmówić wykonania jednej z nich, zgodnie z wyborem Klienta.
 4. Salon dopuszcza spóźnienie Klienta do 15 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.
 5. W przypadku spóźnienia przekraczającego 20min Klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym terminie i ustaleniem nowego.
 6. Trzykrotne spóźnienie przekraczające 20min może skutkować skreśleniem z listy klientów i odmówieniem świadczenia kolejnych usług.
 7. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu.

§ 9. Zasady świadczenia usług

 1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo Klienta.
 2. „Och Pazruk!”zapewniają najwyższy standard jakości świadczonych usług oraz:
 3. bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,
 4. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe oraz inne procedury mające na celu zapewnienie jak największego komfortu, bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług,
 5. wykwalifikowany, profesjonalny personel.
 6. Przed rozpoczęciem każdego zabiegu Klienci są zobowiązani do poinformowania świadczącego usługi o wszelkich alergiach, problemach zdrowotnych, dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą mieć wpływ przy planowanym zabiegu. Świadczący usługi ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku wątpliwości co do wpływu zabiegu na zdrowie Klienta. Świadczący nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikłe na skutek niepoinformowania go przez Klienta o alergiach, problemach zdrowotnych, dolegliwościach i przeciwwskazaniach.
 7. Świadczący ma również prawo odmówić wykonania usługi w przypadku stwierdzenia, że Klient pozostaje pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub innych substancji podobnych.
 8. Klient przyjmuje do wiadomości, że lakier hybrydowy stosowany przy zabiegach może uszkodzić i zmiękczyć płytkę paznokcia, a czas potrzebny na jej odrośnięcie może wynieść do 6 miesięcy. Klient nie będzie z tego powodu podnosić żadnych roszczeń wobec świadczącego usługi.

§ 10. Voucher i inne promocje

 1. Istnieje możliwość zakupu vouchera, który umożliwia skorzystanie z usług świadczonych przez „Och Pazurk!”.
 2. Cena vouchera została wskazana w cenniku dostępnym na stronie internetowej ochpazurki.pl oraz w salonie.
 3. Voucher uprawnia do jednokrotnego skorzystania z usługi wskazanej na nim.
 4. Każdy voucher jest ważny 60 dni od momentu jego wydania.
 5. W celu skorzystania z vouchera koniecznym warunkiem jest umówienie wizyty na zasadach ogólnych. Dla zachowania 60-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wystarczającym jest dokonanie rezerwacji zabiegu w tym terminie.
 6. Voucher nie łączy się z innymi promocjami. Wszystkie inne promocje będą dostępne okresowo na stronie internetowej ochpazurki.pl

§ 11. Reklamacje

 1. W przypadku niezadowolenia ze świadczenia usług Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
 2. Klienci mają prawo zgłaszać reklamację w przeciągu 5 dni od dnia wykonania zabiegu. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 3. Reklamacja powinna być zgłaszana osobiście w celu ustosunkowania się do jej przedmiotu. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem.
 4. Każda reklamacja rozstrzygana w terminie do 30 dni od daty jej przyjęcia. Usługodawca poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.

§ 12. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.

§ 13. Zmiany w Regulaminie i postanowienia końcowe

 1. Świadczący usługi zapewnia sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Salonie.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej ochpazurki.pl, ponadto Klient ma prawo do wglądu do regulaminu i cennika usług przy wykonywanym zabiegu. Aktualny Regulamin wizyt jest wywieszony i dostępny w Salonie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów.
 3. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 4. Wszystkie osoby przebywające w salonie zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do poleceń świadczącego usługi.
 5. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług świadczący oraz Klient będą się starali rozwiązywać ugodowo. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby świadczącego usługi.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem _________

 

Menu